Deklaracja dostępności Strony Internetowej Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu

Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Internetowej Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-07-01

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i głuchych. Do filmów planujemy dodać napisy do końca 2021 roku.

 • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Ze szkołą można skontaktować się pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc na telefon stacjonarny.

 • Część plikówopublikowanych na stronie szkoły to scany dokumentów opublikowane w formacie pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstu (OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu.

 • Strona zawiera DOC, XLS z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu, staramy się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio na stronie.

 • W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-04

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Puk.

 • E-mail: sekretariat@spdobiesz.com.pl

 • Telefon: 22-72-68-993

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu

 • Adres: ul. Wolska 36
  05-530 Dobiesz

 • E-mail: sekretariat@spdobiesz.com.pl

 • Telefon: 22-72-68-993

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek szkoły dwukondygnacyjny z jednym wejściem głównym, do wejścia prowadzi płaski podjazd, bez schodów, brak podjazdu dla wózków, brak poręczy.

 • Drzwi do wejścia głównego o szerokości 97 centymetrów, obok zamontowany dzwonek.

 • Z tyłu budynku dodatkowe wejście, przy wejściu schody.

 • Na parterze znajduje się sekretariat i gabinet dyrektora.

 • Przy wejściu głównym usytuowane są szatnie dziecięce.

 • Szatnie klas starszych w tylnej części budynku.

 • Korytarz główny na parterze oraz korytarz na łączniku jest przestrzenny i nie posiada barier architektonicznych.

 • Budynek posiada trzy klatki schodowe.

 • Budynek nie posiada windy.

 • Budynek posiada toaletę na parterze z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • W budybku nie ma pętli indukcyjnej.

 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z usługi tłumacza migowego.

 • Budynek posiada własny parking z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystentem i psem przewodnikiem.

 • Informacje na temat rozkładu pomieszczeń jest przekazywana przez dyżurującego pracownika.