Rekrutacja rusza już …..! Będzie ona w formie elektronicznej. Link do platformy dla rodziców – TUTAJ.

W przypadku kłopotów z wypełnieniem wniosku w formie elektronicznej zapraszamy do sekretariatu szkoły (8.00 – 15.00). Pomożemy!

Przypominamy, że samo elektroniczne wypełnienie wniosku nie wystarczy. Należy wydrukować wniosek i przynieść go wraz z załącznikami do szkoły (przedszkola) pierwszego wyboru do weryfikacji.
Dopiero zweryfikowany poprawny wniosek bierze udział w rekrutacji.

UWAGA!

Załączniki wynikające z Uchwały Rady Miejskiej (391/2017) (przynosimy, jeśli dotyczy):
1) zaświadczenie szkoły/uczelni o pobieraniu nauki przez rodzica w systemie dziennym;
2) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu;
3) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej;
4) zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;
5) kserokopia opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną;
6) oświadczenie rodziców kandydata o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata;
7) oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej, przy której zorganizowany jest oddział przedszkolny – w przypadku kandydata do oddziału przedszkolnego działającego przy szkole podstawowej.

Poniżej znajdą Państwo również istotne informacje:

Harmonogram rekrutacji do przedszkola

Zarządzenie – rekrutacja do przedszkola