REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
 3. Wolontariusz:
 4. a) to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu;
 5. b) uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna;
 6. c) może podejmować pracę wolontariacką w wymiarze, który nie utrudni mu nauki a pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych;
 7. d) kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych;
 8. e) wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań;
 9. f) systematycznie uczestniczy w spotkaniach i warsztatach wolontariuszy;
 10. g) stara się aktywnie włączyć w działania na rzecz innych oraz wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy;
 11. h) swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych;
 12. i) może zostać wykluczony z działań za niewywiązywanie się ze zobowiązań wolontariusza Szkolnego Klubu Wolontariatu (zwanego dalej SKW) *

* O skreśleniu z listy wolontariuszy decyduje koordynator SKW.

 1. W Szkolnym Klubie Wolontariatu może być każdy uczeń, który ukończył 13 lat i przedłożył pisemną zgodę rodzica na działalność w wolontariacie. Do wolontariatu mogą być wpisani uczniowie przed ukończeniem 13 roku życia, za zgodą rodziców, którzy mogą prowadzić działania pomocowe poza szkołą, tylko pod nadzorem nauczyciela-koordynatora. (załącznik nr. 1 i nr 2)
 2. Szkolny Klub Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.
 3. Opiekę nad Klubem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora Szkoły nauczyciel (zwany Koordynatorem), który czuwa nad tym, aby działalność Klubu była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Klubu oraz prowadzi pracę formacyjną członków Klubu, opierając się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

2. Cele działania Szkolnego Klubu Wolontariatu

 1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu;
 2. Angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;
 3. Promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;
 4. Organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;
 5. Pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;
 6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
 7. Promowanie idei wolontariatu;
 8. Angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.

3. Prawa wolontariusza

 1. Prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw;
 2. Prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Wolontariatu Szkolnego;
 3. Prawo do otrzymania na piśmie konkretnego zakresu obowiązków związanych z jego posługą;
 4. Prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o wykonanej pracy;
 5. Prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu, uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.

4. Obowiązki wolontariusza

 1. Systematycznie uczestniczyć w spotkaniach Klubu Wolontariatu;
 2. Respektować zasady i cele Szkolnego Wolontariatu takie jak:
 3. a) zasada sumienności w podejmowanych działaniach;
 4. b) zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem;
 5. c) zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy;
 6. d) zasada troski o los słabszych;
 7. e) zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości;
 8. f) zasada świadomego i odpowiedniego reprezentowania szkoły.

5. Nagradzanie wolontariuszy

 1. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.
 2. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontarystyczną i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia;
 3. Formy nagradzania:
 4. a) pochwała dyrektora na szkolnym apelu;
 5. b) przyznanie dyplomu;
 6. c) wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego;
 7. d) pisemne podziękowanie dla rodziców;
 8. e) wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły.
 9. Każdy uczeń, może podejmować działania pomocowe.
 10. Zasady przyznawania punktów reguluje odrębny dokument Szkolny regulamin przyznawania punktów za wolontariat i działania na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

6. Działalność informacyjna

 1. Strona internetowa szkoły;
 2. W wyjątkowych sytuacjach (np. pandemia COVID-19) grupa w Teams i spotkania na platformie itp.;
 3. E-dziennik;
 4. Informacje na tablicy informacyjnej Szkolnego Klubu Wolontariatu;
 5. Plakaty okazjonalne na terenie szkoły.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2022. r

Załącznik nr1

do Regulaminu Działalności

Szkolnego Klubu Wolontariatu

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na działalność mojego

dziecka/podopiecznego……………………………………………………………..

ucznia/uczennicy klasy ………………w Szkolnym Klubie Wolontariatu działającego

przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu.

 

…………………

czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

 

 

Załącznik nr1

do Regulaminu Działalności

Szkolnego Klubu Wolontariatu

 

Zobowiązanie Wolontariusza

Przystępując do Szkolnego Klubu Wolontariusza, oświadczam, że znam i akceptuję jego cele oraz zasady pracy. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza oraz sumiennego i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań.

 

……………………………..

czytelny podpis Wolontariusza

 

…………………………….

czytelny podpis rodziców

 

 

 

SZKOLNY REGULAMIN PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA WOLONTARIAT NA RZECZ ŚRODOWISKA SZKOLNEGO I LOKALNEGO

 

 

 1. Uczeń szkoły podstawowej może mieć przyznane 3 punkty w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub działania na rzecz środowiska szkolnego np. praca w Samorządzie Uczniowskim. 2. Uczeń może uzyskać w/w punkty pod warunkiem systematycznej pracy w ramach wolontariatu lub pracy na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego w wymiarze: co najmniej 30 godzin na przestrzeni w/w etapu edukacyjnego, godziny mogą być sumowane z poszczególnych lat działalności.
 2. Uczeń może realizować w/w godziny uczestnicząc w działaniach Szkolnego Klubu Wolontariatu działającego przy Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu. Przepracowane godziny odnotowuje się w Karcie Aktywności Wolontariusza. (załącznik 1)
 3. Uczeń może również samodzielnie i aktywnie poszukiwać miejsca, obszaru, placówki/instytucji, w pomoc którym mógłby się zaangażować i realizować zadania wolontariusza poza szkołą.
 4. Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą, jest zobowiązany dostarczyć Koordynatorowi Klubu zaświadczenie o odbytym wolontariacie do dnia 1 czerwca danego roku szkolnego. Zaświadczenie ma zawierać nazwę placówki/instytucji, pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem, okres, w którym wolontariusz angażował się w pomoc oraz ilość zrealizowanych przez niego godzin.
 5. Punkty przyznaje Koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu, który może zasięgnąć opinii opiekuna Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy klasy.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2022 r.

 

Załącznik nr1

do Szkolnego regulamin przyznawania punktów

za wolontariat na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego

 

Karta Aktywności Wolontariusza

 

Lp.DataRodzaj działania/rolaAkcjaPodpis nauczyciela