Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo!

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.), informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu, adres: ul. Wolska 36, 05-530 Dobiesz;

Można się z nami kontaktować telefonicznie pod numerem: 22 726 89 93; za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: sekretariat@spdobiesz.com.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod podany wyżej adres szkoły.

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pani Anna Błażejczak-Jarosińska

W sprawach związanych z Pani/a danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) telefonicznie (od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-15:00) pod numerem telefonu: +48 505 221 882 e-mailowo pod adresem: anna.blazejczak.jarosinska@gmail.com

Celem przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim

Realizacja zadań szkoły wynikająca z przepisów prawa, w tym:

  • Realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych;
  • Zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej;
  • Umożliwienie uczniom korzystania ze szkolnej biblioteki, świetlicy oraz uczestniczenia w zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

Art. 6 ust. 1 lit. c), art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, czyli wypełnienia przez szkołę obowiązku, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa, a przede wszystkim:

  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe;
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest zgoda tj. art. 6 ust. 1 a) RODO.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich:

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Udostępniamy dane osobowe:

Organom i instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora tj. podmiotom świadczącym pomoc prawną, usługi informatyczne.

Dane będą przechowywane:

Przez okres niezbędny do prawidłowego wykonywania zadań statutowych szkoły wynikający z przepisów prawa, w tym na podstawie przepisów ustawy oświatowej do czasu ukończenia przez dziecko nauki w szkole.

Okres przechowywania dokumentacji został określony w przepisach powszechnych i regulaminach wewnętrznych szkoły w zakresie archiwizacji dokumentów w tym w Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a także przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Prawo dostępu do swoich danych osobowych, do sprostowania nieprawidłowych danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody możliwość wycofania wcześniej wyrażonej zgody, prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacje dodatkowe:

Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.

W przypadku zgód, podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe.

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Administrator nie profiluje danych osobowych.

Obowiazek_informacyjny_dla_kandydatow_do_pracy